Hotline: 0907 176 687

Sản phẩm gán với thẻ 'đệm xử lý khí thải'

Đệm xử lý khí thải

Gọi để biết giá

Được sản xuất để dùng trong hệ thống xử lý khi thải, tạo bề mặt cho phản ứng giữa hóa chất với dòng khí thải, giúp tăng thời gian lưu của dòng khí cũng như thời gian phản ứng giữa khí thải và dung dịch hóa chất.